Göte Palmblads fond

Göte Palmblads Stipendiefond har söknadsfrist 31/12 varje år.

Fonden är för utdelning av ett eller flera rese- eller forskningsstipendier åt personer, som ägnar sig åt studier eller forskning, syftande till förbättring av avelsmaterialet bland bin.

Den kan också komma till användning för anskaffande av sådan utrustning, som främjar nämnda syfte och för vars anskaffning medel från annat håll inte är tillgängliga.

Stipendiat är skyldig att inkomma med rapport över resa eller forskning, som bekostats med stipendiet.

Medlen får inte användas för att finansiera kongressresor.

Ansökan skickas till ullis@zarnhall.se (sekreterare distriktsstyrelsen)