Göte Palmblads Stipendiefond

SBR-medlem i Skåne kan söka stipendium för projekt eller studieresa, med inriktning på avel av bin. Ansökan sänds till Bengt Jönsson, bengt@kungsmarken.info senast den 31 januari värje år. Information lämnas av Bengt Jönsson telefon 0736-959664.

Bestämmelser:

Göte Palmblads stipendiefond för SBR-medlem i Skåne.

Stadgar

1. Fondens avkastning skall varje år användas till ett eller flera stipendier åt personer, vilka avser att genom studier, inom eller utom Sverige, vidare-utbilda sig inom avelsarbetet bland bin, främst med avseende på binas genetik, drottningodlingens teknik och binas resistens mot av mikro-organismer och parasiter förorsakade bisjukdomar. Syftet skall vara att finna den för distriktets område mest lovande bistammen.

2. Stipendiet kan ha formen av resestipendium eller stipendium till hjälp att genomföra ett angivet forsknings- eller undersöknings- projekt.

3. Stipendiat skall vara erfaren biodlare.

4. Ansökan om stipendium skall före den 31 januari inlämnas till distriktets styrelse. Till ansökan skall bifogas beskrivning/plan över tänkt resa eller arbetsprojekt.

5. Beviljat stipendium skall utdelas åt stipendiat med tre fjärdedelar vid distriktets årsmöte. Återstående fjärdedel utbetalas då slutrapport över resa eller forskning , som bekostats av stipendiet, har avlämnats.

6. Stipendiat skall senast till följande årsmöte, avlämna skriftlig slutrapport eller delrapport om arbetets fortskridande.