Göte Palmblads Stipendiefond

SBR-medlem i Skåne kan söka stipendium för projekt eller studieresa, med inriktning på avel av bin. Ansökan sänds till Lars Rosenquist, lars.r@mail.com senast den 31 januari 2017. Information lämnas av Lars Rosenqvist telefon 0707577500

Bestämmelser:

Göte Palmblads stipendiefond för SBR-medlem i Skåne.

Stadgar

1. Fondens avkastning skall varje år användas till ett eller flera stipendier åt personer, vilka avser att genom studier, inom eller utom Sverige, vidare-utbilda sig inom avelsarbetet bland bin, främst med avseende på binas genetik, drottningodlingens teknik och binas resistens mot av mikro-organismer och parasiter förorsakade bisjukdomar. Syftet skall vara att finna den för distriktets område mest lovande bistammen.

2. Stipendiet kan ha formen av resestipendium eller stipendium till hjälp att genomföra ett angivet forsknings- eller undersöknings- projekt.

3. Stipendiat skall vara erfaren biodlare.

4. Ansökan om stipendium skall före den 31 januari inlämnas till distriktets styrelse. Till ansökan skall bifogas beskrivning/plan över tänkt resa eller arbetsprojekt.

5. Beviljat stipendium skall utdelas åt stipendiat med tre fjärdedelar vid distriktets årsmöte. Återstående fjärdedel utbetalas då slutrapport över resa eller forskning , som bekostats av stipendiet, har avlämnats.

6. Stipendiat skall senast till följande årsmöte, avlämna skriftlig slutrapport eller delrapport om arbetets fortskridande

 

Enligt Göte Palmblads testamente är fonden ställd till Malmöhus lans Biodlareförbund, den 23 juli 1979.

Då Malmöhus läns Biodlareförbund och Kristianstads läns Biodlarförbund, upphört och gått samman och bildat, Skånes Biodlarförbund (1998) som senare omdöpts till Skånes Biodlardistrikt (2003), gäller nu stipendiefonden för Skånes Biodlardistrikt.  Förvaltningen skall skötas av dess styrelse.

Fondpengarna skall vara insatta i bank på vilkor som ger högsta möjliga ränta.

Den årliga ränteavkastningen skall utdelas. Om ränteavkastningen ett år inte fullt utnyttjas för stipendier, skall överskottet överföras till följande år och läggas till de då tillgängliga stipendiemedlen.

Dessa stadgar följer ursprungstestamentet så när som på namnbytet och på nedanstående.

Ursprungligen skulle avkastningen också bekosta namngravyr på det av Göte Palmblad skänkta vandringspriset för ”bästa honung” på den årligen hållna ”Lantbruksbinäringarnas höstutställning”. Vandringspriset löpte i 25 år och löpte ut 2002, varför nu hela avkastningen används för stipendieutdelning.

Skåne den 1 nov. 2008  Per Andersson  v.ordf.